Torleiv FylkesnesSaksdokumenta vert lagt ut til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 04.05.2022. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste tilsendt. For å lette registreringsarbeidet må innkallingsbrevet takast med på årsmøtet. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på skjemaet nedst på innkalling

Desse sakene ligg føre:

SAK 1.  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

SAK 2.  GODKJENNING AV MØTEBOKA FRÅ ÅRSMØTE 15. JUNI 2021

SAK 3.  VAL AV TO PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOK OG VAL AV TO VALOBSERVATØRAR

SAK 4.  GODKJENNE ÅRSMELDING FOR 2021

SAK 5.  GODKJENNE RESULTATREKNESKAP OG BALANSE FOR 2021

SAK 6.  GJERA VEDTAK OM DISPONERING AV OVERSKOT

SAK 7.  FASTSETJA GODTGJERSLE TIL STYRET OG VALNEMND           

SAK 8.  FASTSETJA GODTGJERSLE TIL REVISOR

SAK 9.  VELJA REVISOR

SAK 10. VELJA STYRE OG STYRELEIAR

SAK 11. VELJA VALNEMND ETTER FORSLAG FRÅ STYRET

SAK 12. VEDTEKTSENDRINGAR

 

Saksdokument årsmøte 2022 (PDF, 850KB)

Årsmelding 2021 (PDF, 4MB)

Møtebok frå Årsmøte 2021 (PDF, 5MB)