Glade medlemmer

Medlemsfordelar

Ein del av overskotet til kraftlaget kan betalast ut som kjøpsutbytte, og kor stor utbetaling du får avheng av kor mykje du handlar hos Finnås Kraftlag. I 2018 fekk kundar som har straum, internett og tv hos oss utbetalt om lag 1.500 kroner i kjøpsutbytte. Utbyttebeløpet er basert på handel med kraftlaget året før (i dette eksempelet handel i 2017).

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet, og kvart medlemskap har ei stemme. Det vil seia at di stemme på årsmøtet er like mykje verd som Bømlo Kommune si! På årsmøtet kan du påverka kva kraftlaget skal satsa på i åra framover, og du stemmer på personar du har tillit til å sitja i styret.

Korleis bli medlem i Finnås Kraftlag?

Alle kundar med bustadadresse på Bømlo, som ikkje er medlem i Finnås Kraftlag, får SMS tilsendt. Her kan du betala medlemsinnskotet på 300 kroner direkte med Vipps, eller du kan nytta lenka til Vipps nedanfor. NB! Les vilkåra under, for kven som kan bli medlemer.

Dersom du vel å melda deg ut igjen får du medlemsinnskotet tilbakebetalt. Når du har betalt inn medlemsinnskotet, er du registrert som medlem! 

Fekk du ikkje sms? Meld deg inn her:

  • Betal medlemsinnskot med Vipps

 

  • Betal medlemsinnskot via bank

Betal 300 kroner til kontonummer 9047.11.06649. Det er viktig at innbetalinga vert merka med namnet til den som står som kunde.

 

Har du blitt medlem i år? Eller meldt deg ut?

Du får kjøpsutbytte basert på den handelen du har gjort så lenge du er medlem. Det vil sei at dersom du melder deg inn i juli, får du kjøpsutbytte basert på handel i perioden juli-desember. Kjøpsutbyttet blir utbetalt året etter, basert på kraftlaget sitt overskot og årsmøtet sitt vedtak. Personar som har blitt medlem i år, får altså kjøpsutbytte til neste år.

Det er dei som er registrert som aktive medlemer pr 31.12 som får utbetalt utbytte. Dersom du melder deg ut, får du ikkje kjøpsutbytte det året.

Krav for å bli registrert som medlem

Medlemskap i samvirkelaget Finnås Kraftlag SA er frivillig. Både personar og bedrifter kan melda seg som medlem.

§ 4.2 Medlem kan vera
Personar som er folkeregisterførte i Finnås Kraftlag sitt konsesjonsområde og alle
organisasjonar/verksemder som kjøper varer eller tenester frå laget.
For eigarar av partar som er erverva før 01.10.2010, gjeld ikkje kravet om å vera
folkeregisterført i konsesjonsområdet.