Openheitslova skal fremja verksemda si respekt for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold, og sikre ålmenta tilgang til informasjon.

Loven pålegg verksemder ei informasjonsplikt, plikt til å vera varsam og å vurdera leverandørar.

Førespurnad om informasjon frå selskap i Finnås Kraftlag konsernet

 

Tilbakemelding til Finnås Kraftlag frå våre leverandørar