Desse sakene ligg føre:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2 Godkjenning av møteboka frå årsmøte 27. mai 2015
Sak 3 Val av to personar til å skriva under møteboka og val av to valobservatørar
Sak 4 Godkjenna årsmelding 2015
Sak 5 Godkjenna resultatrekneskap og balanse for 2015
Sak 6 Gjera vedtak om disponering av overskot
Sak 7 Fastsetja godtgjersle til styret og valnemnda
Sak 8 Fastsetja godtgjersle til revisor
Sak 9 Velja styre og styreleiar
Sak 10 Velja revisor
Sak 11 Velja valnemnd etter forslag frå styret

Saksdokumenta vert tilgjengelege for gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 29.04.16.

Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste pr. post. For å letta registreringsarbeidet må innkallingsbrevet takast med på årsmøtet.

Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut skjemaet nedst på sida, signera og levera brevet (i original) til den som skal ha fullmakta.

For styret i Finnås Kraftlag SA
Torleiv Fylkesnes
Styreleiar