Moster IL Klubbhus

Desse sakene ligg føre:

 • Sak  1   Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak  2   Godkjenning av møteboka frå ekstraordinært årsmøte 13. november 2017
 • Sak  3   Val av to personar til å skriva under møteboka og val av to valobservatørar
 • Sak  4   Godkjenna årsmelding for 2017
 • Sak  5   Godkjenna resultatrekneskap og balanse for 2017
 • Sak  6   Gjera vedtak om disponering av overskot
 • Sak  7   Fastsetja godtgjersle til styret og valnemnda
 • Sak  8   Fastsetja godtgjersle til revisor
 • Sak  9   Velja styre og styreleiar
 • Sak 10  Velja revisor
 • Sak 11  Velja valnemnd etter forslag frå styret

Saksdokumenta vert utlagt til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 27.04.2018. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste tilsendt. For å lette registreringsarbeidet må innkallingsbrevet takast med på årsmøtet. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på skjemaet nedst på innkallinga.

Alle medlemmer vert med dette innkalla til møtet.

 

For styret i Finnås Kraftlag SA

Torleiv Fylkesnes

Styreleiar