Føretaket sitt namn er Finnås Kraftlag SA (§1) Finnås Kraftlag SA er eit allmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital.

Vedtekter

Føremålet til selskapet er å

  • fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområdet,
  • eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning,
  • omsetja elektrisk energi,
  • produsera energi eller delta som eigar i produksjonsanlegg,
  • eiga, byggja og driva breibandsnett og andre elektroniske kommunikasjonsløysingar,
  • driva, yta midlar til eller delta i anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet,
  • delta i tiltak med allmennyttige føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde,
  • yta gåver til tiltak med allmennyttige føremål i konsesjonsområde. (§2)

Medlemskapen skal lyda på namn og fødselsdato eller føretaksnummer. Medlem kan vera personar som er folkeregisterførte i Finnås Kraftlag sitt konsesjonsområde og alle organisasjonar/verksemder som kjøper varer eller tenester frå laget.

For eigarar av partar som er erverva før 01.10.2010, gjeld ikkje kravet om å vera folkeregisterført i konsesjonsområdet. (Utdrag frå §4)

Medlemsinnskotet i Finnås Kraftlag SA er kr. 300,-. (§5)

Finnås Kraftlag SA skal ha eit styre med sju medlemer og fire varamedlemer. Årsmøtet vel seks styremedlemer og tre varamedlemer i rekkje. Ein styremedlem med personleg varamedlem skal veljast av og mellom dei tilsette i kraftlaget. (Utdrag frå §8)

Vedtektsendringar: Årsmøtet kan med to tredelars fleirtal av dei avgjevne røystene gjera vedtak om å endra vedtektene. For å vera gyldige må vedtektsendringar vedtakast av to årsmøte som også kan vera ekstraordinære årsmøte. (Utdrag frå §12)