Velkommen til årsmøte 2024

Saksdokumenta vert lagt ut til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 30. mai 2024. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste tilsendt som brev i posten. For å lette registreringsarbeidet må brevet med strekkode visast fram ved registrering. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på fullmaktskjema på baksida av innkallingsbrevet.

Desse sakene ligg føre:

SAKLISTE

SAK 1.   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE    

SAK 2.   GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ ÅRSMØTE 24. MAI 2023          

SAK 3.   VAL AV TO PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOK OG VAL AV TO VALOBSERVATØRAR

SAK 4.   GODKJENNE ÅRSMELDING FOR 2023     

SAK 5.   GODKJENNE RESULTATREKNESKAP OG BALANSE FOR 2023         

SAK 6.   GJERA VEDTAK OM DISPONERING AV OVERSKOT            

SAK 7.   FASTSETJA GODTGJERSLE TIL STYRET OG VALNEMND    

SAK 8.   FASTSETJA GODTGJERSLE TIL REVISOR  

SAK 9.   VELJA REVISOR

SAK 10. VELJA STYRE OG STYRELEIAR     

SAK 11. VELJA VALNEMND ETTER FORSLAG FRÅ STYRET

SAK 12. ENDRING AV VEDTEKTER §10 (BRUK AV ÅRSOVERSKOT) FOR Å MOGLEGGJERA AVSETTING TIL NETTUTBYGGINGSFOND 

 

Innkalling og sakliste finn du her (PDF, 554KB)