"Kraft til innkjøpspris" betyr at du betalar ein forbruksveid   spotpris 1) (N02) på den nordiske kraftbørsen med tilhøyrande innkjøpskostnadar, pluss kostnad med elsertifikat 

Påslaget, som skal dekke våre innkjøpskostnader inkludert elsertifikat 2) , er f.o.m. 1. juni 2018 4,5 øre/kWh inkl mva.  Med andre ord - du betaler det same for straumen, som me kjøper den for frå leverandørane våre. Me har ingen fastavgift, fakturgebyr eller «skjult» påslag.

1)  Kva er forbruksveid pris?

Månadsprisane du finn hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timane i månaden. Prisen tek ikkje omsyn til forbruksmønster, dvs. at alle timane i heile perioden får same forbruk. Realiteten er at forbruket av straum varierer gjennom døgnet, gjennom veka og mellom vekene. Det same gjer prisane. Forbruksveging tek omsyn til dette, og koplar forbruket på eit tidspunkt til prisen på same tidspunkt.

2)  Kva er Elsertifikat?

Frå 01.01.2012 vart det innført lovpålagte Elsertifikat. Dette er ei støtteordning for kraft produsert frå fornybar energi. Straumkundane finansierar ordninga ved at straumleverandørane legg elsertifikatkostnaden inn i straumprisen. Kravet frå NVE er at denne kostnaden skal inngå i påslaget vårt.