Kvart år bereknar NVE ein klimadeklarasjon for fysisk levert straum i Norge for fjoråret.

Berekninga tar omsyn til at me utvekslar straum med landa rundt oss og inkluderar klimagassutslepp frå importert straum. Denne metoden avvikar difor frå det nasjonale utsleppsregnskapet som kun omfattar utslepp som skjer innan landets grenser.

Om ein ikkje kjøper opprinnelsesgaranti, kan ein rekne ut klimaavtrykket ved å bruke NVE si klimadeklarasjon for fysisk levert kraft. For 2020 var snittet etter NVE si berekning frå 98% fornybare kjelder og berekna 8g Co2 pr. levert kilowatt time (kWh)

Sjå NVE sine sider for ytterlegare informasjon