Det er for tida stor uvisse i kraftmarknaden og vanskeleg å spå kva framtidsprisen vil bli. Finnås Kraftlag handlar all straum i spotmarknaden, og kan difor ikkje tilby fastprisavtalar til våre kundar.

For næringskundar forsøkjer me å få til avtale med kraftprodusentar om sal av langsiktige fastprisavtalar. Førebels har Statkraft berre inngått slik avtale med to aktørar, men har lova at dei vil tilby dette også til andre aktørar.