Siggjo

Ved manglande betaling er rutinene våre slik: 

Dersom me ikkje mottek betaling innan betalingsfristen, er rutinen at me sender ut ei purring/inkassovarsel og det vert lagt til eit gebyr på kr. 35,- på neste ordinære faktura. I tillegg vert det lagt til rente ved for sein betaling: 8 %.

Dersom ikkje purringa/inkassovarselet vert betalt innan fristen, vert kravet automatisk oversendt inkasso; Svea Finans. Det vil då koma inkassokostnader i tillegg.

Dersom me framleis ikkje høyrer noko frå kunden og faktura framleis er ubetalt, vert straumen fråkopla.

Kundane må dekka den reelle kostnaden
med utkoplinga (opningsgebyr), minimum gebyr kr.1.000 avgrensa opp til kr 1500,- i ordinær arbeidstid og Kr. 2500,- etter arbeidstid. Minimumsgebyr vert nytta ved fjerntilkopling.

Dersom anlegget vert fråkopla, vert ikkje anlegget tilkopla att før all gjeld til Finnås Kraftlag SA er betalt. (Alternativt kan kunden få installert kortmålar. Dette fungerer på om lag same måte som eit kontantkort på mobiltelefon).

Har du betalingsvanskar så ta kontakt med oss!

 

Stengerutinar

Me visar her til kva som står i EnergiNorge sine standard avtalar:

" § 8. Frakobling og tilkobling av installasjonen
Frakobling og tilkobling kan bare utføres av nettselskapet eller dennes representant. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap ved fra- eller tilkoblinger som er hjemlet i denne avtalen.
§ 8-1 Frakobling uten nærmere varsel
Nettselskapet foretar frakobling uten nærmere varsel dersom:
- innstallasjonen er farlig
- innstallasjonen behøver øyeblikkelig utbedring
- bruk kan medføre skade eller ulemper for nettkunden, nettselskapet eller andre
§ 8-2 Frakobling etter nærmere varsel
Nettselskapet kan foreta frakobling etter nærmere varsel dersom frakoblingen er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold eller utvidelse av nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner."