Velkommen til årsmøte - bilde av Bømlohallen

Send påmelding til firmapost@finnas-kraftlag.no eller ta kontakt med oss på telefon 53 42 89 00. Du vil motta ei stadfesting på SMS om at påmeldinga di er registrert. Det er viktig at du før årsmøtet sjekkar at du har mottat slik stadfesting. Utan påmelding vil ein dessverre ikkje kunne delta på møtet. Registrering av oppmøte vert gjennomført som normalt. I år vert det ingen servering på årsmøtet. 

Årsmøte vert arrangert med atterhald om at myndigheitene tillèt større forsamlingar. Dersom talet på påmelde overstig grense sett av myndigheitene vil møtet måtte bli arrangert digitalt. Dersom ein slik situasjon oppstår vil du bli kontakta, men i utgangspunktet vil møtet gå av stabelen 17. juni i Bømlohallen med påmelding som nemnt ovanfor.

Desse sakene ligg føre:

Sak 1.       Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2.       Godkjenning av møteboka frå årsmøte 14.mai 2019

Sak 3.       Val av to personar til å skriva under møteboka og val av to valobservatørar

Sak 4.       Godkjenna årsmelding for 2019

Sak 5.       Godkjenna resultatrekneskap og balanse for 2019   

Sak 6.       Gjera vedtak om disponering av overskot

Sak 7.      Fastsetja godtgjersle til styret og valnemnd

Sak 8.       Fastsetja godtgjersle til revisor

Sak 9.      Velja styre og styreleiar

Sak 10.    Velja revisor

Sak 11.    Velja valnemnd etter forslag frå styret

 

Saksdokumenta finn du her: