Solnedgong i fjorden

Kva er Fjernvarme?
Eit fjernvarmeanlegg består av ein varmesentral, eit røyrnett og ein kundesentral hos kvar abonnent.
Det er vanleg at kvar bustad har sitt eige varmeanlegg, men eit fjernvarmeanlegg varmar opp et heilt bustadområde samstundes. I varmesentralen varmast vatnet opp i store kjeler.
Det varme vatnet vert sendt gjennom isolerte røyr i bakken til kvar enkelt abonnent. Der utnytter ein varmen til oppvarming og til å gi varmt vatn i springen før det vert sendt kaldare tilbake i returrøyr for å på ny bli oppvarma.

I eit fjernvarmeanlegg kan ein bruka forskjellige energikjelder til å varme opp vatn: Avfallsforbrenning, biobrensel, varmepumpe, geotermisk energi, olje og elektrisk kraft samt overskotsvarme frå industrien .

Finnås Kraftlag har eit slik fjernvarmeanlegg på Stavlandsneset. Kvar abonnent har ein eigen kundesentral med ein målar som må lesast av og meldast inn på lik linje med ein vanleg straummålar.