Finnås Kraftlag SA

Ny straummålar

Snart får du ny automatisk straummålar (AMS). Myndigheitene har bestemt at alle skal få ny straummålar, og på Bømlo startar utrullinga i desember 2017. Den nye målaren skal gjera det ENKLARE og TRYGGARE å vera straumkunde. Den er SMARTARE og registrerar straumforbruket kontinuerleg. 

Du vil få høyra mykje om den nye straummålaren din i løpet av hausten, men har du spørsmål finn du mykje informasjon her: http://ams.nett.finnas-kraftlag.no 


Godt årsmøte 2017

113 personar fann vegen til Rubbhallen i går kveld. Av desse var 96 registrerte medlemmar som representerte 105 røyster. Jostein Grindhaug, leiar for FK Haugesund sitt A-lag, haldt eit spennande innlegg før styreleiar Torleiv Fylkesnes formelt erklærte årsmøtet for lovleg sett. Les meir:


Altibox og Finnås Kraftlag vil lytta til kundane!

Tidlegare har Altibox gått ut med informasjon om at alle kundar med grunnpakken automatisk ville få dei nye Eurosportkanalene. Etter eit par månaders prøvetid var tanken at prisen for grunnpakken skulle auke. Om ein ikkje ville ha desse sportskanalene så måtte ein aktivt seie opp den nye pakken. Blandt våre konkurrentar er dette ein heilt vanleg måte å innføre nye kanalar på, og Altibox planla å gjera det same. Dette var det svært mange kundar som reagerte på, og internt på kraftlaget likte me ikkje metoden. Me er difor glad for at Altibox lyttar til kundane og vil finna andre løysingar på innføring av dei nye sportskanalane. Tanken var god og for dei som likar sport vil ein få eit rikt fotball og sportstilbod til ein tredjedel av det prisen var tidlegare . Altibox vil i løpet av kvelden sende ut ny e-post til alle kundane. Det vil bli laga gode løysingar, slik at dei kundane som ynskjer å ha desse kanalane enkelt skal få tilgang til dei


Kraftkalenderen 2017

Det er dessverre oppdaga trykkfeil i årets kalender. I tillegg har det, som fleire av dykk har påpeikt, vore mangelfull distribusjon. Dette beklagar me, og i samråd med våre leverandørar er det bestemt at me vil trykke nye kalendrar som vil bli distribuert til alle kundane våre på Bømlo- også til dei som bur i utkantane. Når nytt opplag er klar, vil me melda frå på Facebook og her på heimesida vår.


 

Vinnar av fotokonkurransen er kåra!

Geir Einarsen er den heldige vinnar av fotokonkurransen vår. Me har i dag vore i kontakt med ein glad Einarsen på telefon. Han synest at premien på kr. 10.000,- er ein svært hyggelig førjulspresang.

Vinnarbilete (klikk på bildet for større format) viser Kjell Lønning som hjelper til med å berga fangsten til ungdomane Amanda Lovise, Endre og Lars Olav Eidesvik. Dei fekk utrulege 1,5 tonn sild i garnet! Juryen synest dette bilete formidlar best i forhold til kriteria: Kva skjer der du er? Heilt spesielle augeblink, menneske og natur på Bømlo.

Me er heilt overvelda og takknemlege over responsen på fotokonkurransen vår. Me fekk inn over 300 foto, og det er tydeleg at me har mange dyktige hobbyfotografar på Bømlo. Juryen har valt ut 12 flotte bilete som skal pryda kraftkalendaren 2017. Jesper Andersen, Asbjørn Sætre, Ranveig Marie Nesse, Mai Ådnanes, Mariann Sele, Solveig Johanne Grønnevik Grønstøl, Ingrid Hopsdal og Jone Røksund sine fotobidrag kjem også med i kalenderen, dei kan vente seg ei blomehelsing som takk for flotte bilete.

Resultatet får du sjå når kraftkalenderen kjem i postkassa di i romjula. Me håpar du likar den og tar den i bruk!


 

Allmennyttige gåver tildelt 2016

Årsmøtet 2016 vedtok å setja av 1 million kroner til gåvefond disponert av styret i Finnås Kraftlag. På styremøte 09.11.2016 vedtok styret å dele ut 1 million kroner fordelt på 132 ulike lag og organisasjonar. 

Finnås Kraftlag er glad for at så mange lag har søkt om stønad - det vitnar om stor aktivitet og eit yrande lags- og kulturliv i kommunen vår. Finnås Kraftlag håpar og trur at midlane kjem til god nytte. Les kven som har fått tildelt gåver...


Streiken i Finnås Kraftlag er over, 8.11.2016

I kveld vart partane einige, og dei streikande vil vera tilbake i normalt arbeid frå i morgon av. Finnås Kraftlag vil prioritera arbeidsoppgåvene slik at me får gjennomført dei oppgåvene som hastar mest først.

Me ser fram til å få alle våre dyktige tilsette tilbake på jobb!

Nils Gunnar Gloppen
Elverksjef


Framleis inga løysing på streiken, 04.11.2016

Det har i dag vore samtalar mellom partane, men ein har dessverre ikkje lukkast i å kome fram til semje. Finnås Kraftlag går dermed inn i den 6.veka med streik. Me seier oss leie for ulempene streiken medfører for kundane våre.


Status i samband med streiken, 03.11.2016

Partane møtes til mekling!

Streiken i energibransjen har no vart i nær 6 veker. Hos Finnås Kraftlag har 20 tilsette vore i streik i 5 veker. EL&IT og KS Bedrift er no samde om å møtast til ny mekling, og me håpar på ei løysing på konflikten. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon så snart me veit utfallet av meklinga.


Driftsmelding 25.10.2016 

Oppdatering: kl.11:30: Alle kundar skal no ha fått straumen tilbake. Feilen skuldast saging av tre som fall på høgspentlinja. Dette medførte brytarfall på linja Ekornsæter til Røyksund.

Generelt kan me seia at det er særs viktig at Finnås kraftlag vert varsla dersom ein har planar å hogge nær straumnettet vårt. Dersom uhell skjer er det også viktig at Kraftlaget får umiddelbar melding om dette.

Me seier oss leie for ulempene straumstansen har medført for kundane våre.

Oppdatering kl.1110: Ekornsæter til Bakken har no fått straumen tilbake. Feilsøkinga held fram.

kl. 10:40 : Me har dessverre ein høgspentfeil og kundar på strekninga Ekornsæter til Røyksund er utan straum. feilsøking pågår. Saka vert oppdatert. 


Stor opptrapping av streiken i energibransjen (fredag 21.10)

Frå måndag 24.oktober har EL&IT og Delta varsla at dei tar ut alle medlemmane sine i streik. Dermed kan 74 energibedrifter og omlag 380 000 straumkundar bli ramma av streiken i energibransjen. Konflikten dreier seg om usemje om avspaseringsordningar i samband med vakt. Energiselskapa står ovanfor tøffare rammevilkår, lågare straumprisar og store investeringar. Vår evne til omstilling og kostnadsreduksjon er viktig for kundane/eigarane våre. 

Dersom partane ikkje kjem fram til ei løysing, vil Finnås Kraftlag gå inn i si 4.veke med streik. Status på det noverande tidspunkt er at alle kundar har straum, men at det dessverre er ein del kundar som ventar på å få kopla til straum og breiband på nyanlegg. Det blir søkt om dispensasjon for alle driftsutfordringar, men desse blir truleg berre innvilga dersom det er fare for liv og helse eller utilbørleg skade. Finnås Kraftlag er lei for ulempene dette medfører for kundane våre, og me gjer vårt yttarste for å redusera dei negative konsekvensane av streiken. 


Framleis streik ved Finnås Kraftlag (fredag 14.10)

Det er framleis inga løysing på konflikta mellom KS Bedrift og EL&IT/Delta. Som følgje av konflikten vert det ikkje utført nytilkopling av straum og me har redusert kapasitet på fibermontasje. Ved feil vil me søkja om dispensasjon for feilretting, men truleg blir berre tilfelle der det er fare for liv og helse innvilga. Me har også redusert kapasitet på sentralbordet under streiken. Det fine vêret har bidrege til at det har vore lite driftsforstyrringar, og alle kundane våre har straum som normalt.


Status i samband med streiken (fredag 07.10)

Det er no to veker sidan streiken i energibedriftene tok til, og dei tilsette som er organisert hos Delta og EL&IT har vore i streik sidan sist fredag. EL&IT har varsla opptrapping av streiken og 8 nye energibedrifter vil bli tatt ut i streik frå tysdag 11.oktober. Totalt vil då 38 energibedrifter med 697 tilsette vera i streik. Status på det noverande tidspunkt er at alle kundane våre har straum og breiband. Det har vore fint vêr den siste veka, og det gir normalt færre driftsforstyrringar i nettet. Me reknar med at konsekvensane av streiken etter kvart vil syna seg i større grad. Finnås Kraftlag har mellom anna fått avslag på dispensasjonssøknader for tilkopling av ein del nyanlegg. Me synes det er leit når streiken går ut over publikum, og gjer det me kan (innanfor reglane i arbeidslivet), slik at kundane våre ikkje skal bli for hardt råka.

Me minner om at feilmeldingar må meldast som normalt til vår vakttelefon 53 42 89 10 / 95 22 06 74


Status i samband med streiken (03.oktober)

Det har vore ei roleg helg, utan større driftsforstyrringar i nettet og alle kundar har straum og breiband som normalt. Me minner om at Finnås Kraftlag har overordna vaktberedskap heile døgnet, også under streiken. Feil må meldast som normalt til vår vakttelefon: 53 42 89 10/ mobil: 95 22 06 74


Streik frå i dag, fredag 30.september

Partane i Energiavtale I har dessverre ikkje kome fram til semje i tariffoppgjøret i energisektoren. Streiken vert i dag trappa opp og Finnås Kraftlag og 14 andre selskap er tatt ut i streik frå kl. 07:00 i dag. I Finnås Kraftlag blir 20 personar tatt ut i streik, dette er kontortilsette og montørar som jobbar ute i felten.

Me ber om forståing for at me i streikeperioden vil ha redusert service. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrringar der det er fare for liv og helse (også dyrehelse), og utilbørlig skade for 3.person at feil i nettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrringar vil me søkje dei streikandes fagforeiningar om dispensasjon frå streiken.

Dersom det oppstår eit straumbrot, og det er fare for liv og helse, eller dyrevelferd, er det viktig at me får melding om dette.

Eventuelle feilmeldingar skal meldast som normalt til overordna vakt på tlf: 53 42 89 10 eller mobil: 95 22 06 74.

All ordinær anleggsverksemd, tilkopling av nyanlegg og ombygging av installasjonar vil dessverre måtte utsetjast til streiken er over. Det vil bli redusert bemanning på sentralbord og kundesenter, og ein må rekna med noko ventetid.

Finnås Kraftlag har beredskapsplan for handtering av streikesituasjonar og er godt rusta til å handtera ein streik i selskapet.

Me vil halda kundane våre løpende oppdatert på streikesituasjonen.

Nils Gunnar Gloppen
Elverksjef


Nokre råd dersom streiken vert ein realitet (29.09)

EL&IT og Delta har varsla opptrapping av den pågåande streiken og 20 personar hos Finnås Kraftlag vil bli tatt ut i streik frå fredag 30.09 kl.07:00.

Overordna vaktberedskap vil bli oppretthaldt sjølv om det blir streik, men montørane vil berre rette feil dersom det er fare for liv og helse.

Finnås Kraftlag har eit svært godt straumnett, og driftsforstyrringar og straumstans er heldigvis ikkje noko som skjer så ofte. Det er meldt om dårleg vêr det neste døgnet med ein del vind og fare for torevêr. I slikt vêr vil det vera litt større risiko for driftsforstyrringar.

Dersom streik vert ein realitet vil me kome med nokre generelle råd og tips i samband med streiken:

  • Hald kjøleskapet lukka så mykje som mogleg
  • Frysaren bør ikkje opnast, då dette vil framskunda tining
  • Lukk alle vindauga og ventilar slik at du held på varmen lengst mogleg
  • Radio med batteri
  • Lommelykt
  • Oljelampe/Stearinlys
  • Fyrstikker
  • Ved
  • Kokeapparat som går på gass eller raudsprit så du kan få deg varm mat.

Kontaktperson hos Finnås Kraftlag i samband med streiken er Elverksjef Nils Gunnar Gloppen, tlf 913 87 775 eller e-post: ngg@finnas-kraftlag.no

Feil og driftsforstyrringar i nettet må meldast som vanleg til overordna vakt på tlf 53 42 89 10 eller mobil:95 22 06 74


Fare for streik frå fredag 30.09.

Tarifforhandlingane mellom KS bedrift og arbeidstakarorganisasjonane som er part i Energiavtale I har ikkje ført fram, og EL&IT, Fagforbundet, Delta og Parat gjekk i streik 23.09. Arbeidstakar-organisasjonane har varsla opptrapping av streiken frå fredag 30.09, og då vil Finnås Kraftlag og 14 nye bedrifter bli tatt ut i streik.

Me vil ha overordna vakt, og dersom det er fare for liv og helse, eller utilbørleg skade for 3. person vil det bli søkt om dispensasjonar, slik at straumleveransen kan gjenopprettast.

Førebu deg:

Ha klar lommelykt, stearinlys, ved og liknande. Om du mistar straumen og bortfallet blir langvarig, vil me tilrå at ein ikkje opnar døra/lokket til kjøleskap/fryseboks unødvendig. Ein kan eksempelvis pakke inn fryseboksar med dyner etc for å isolera varmen ute.

Er det fare for liv og helse, eller dyrevelferd, er det viktig at me får melding om dette. Selskapet vil i slike tilfelle søkja om dispensasjon frå streiken.

Streik er eit lovleg kampmiddel som arbeidstakar-organisasjonane no nyttar seg av. Finnås Kraftlag seier oss leie for ulempa streiken eventuelt måtte medføre for kundane våre. Me vil strekkja oss langt (innanfor det som er lovleg i ein arbeidskonflikt), slik at kundane våre ikkje blir for hardt råka av streiken.

Nils Gunnar Gloppen 

Elverksjef

Link til pressemelding finn du her >>>


Skogrydding

Finnås Kraftlag startar no med skogshogst i lågspentnettet frå Håvik og nordover. Det vert hogd systematisk heile Håvikområdet, samt Siggjarvåg, Bakken, Myro og Foldrøy.

Det vert samstundes starta plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.

Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


 

 

Kundemagasinet Vår Energi

Finnås Kraftlag og styreleiar Torleiv Fylkesnes «brettar opp armane» og arbeidar vidare for at kraftlaget skal halde fram som eige selskap og tilpassa seg dei nye krava i energilova.

I magasinet kan du lesa meir om konsekvensen av storingsvedtaket om selskapsmessig- og funksjonelt skilje. I tillegg kan du lesa at nettselskapa står føre ein omfattande digitalisering av straumnettet som vil gi sikrare og meir effektiv nettdrift. Du finn også gode råd om eltryggleik og straumsparetips, for å nemna noko.

Me håpar du likar magasinet!

 


 

Nytt kontonummer

Finnås Kraftlag har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er 9047.11.06649, og står på fakturaen som er på veg ut til deg. Bruk det nye kontonummeret når faktura skal betalast. Dersom du gløymer deg ut og betaler til den gamle kontoen, vil ei «omnummerering» sørgje for at betalinga di likevel kjem fram. Denne ordninga gjeld berre for ein avgrensa periode, difor er det viktig at du brukar det nye kontonummeret vårt.


Finnås Kraftlag har forlenga avtalen med Haugaland Kraft Fiber

Finnås Kraftlag SA forlenga i dag, 29.02.2016, avtalen med Haugaland Kraft Fiber AS om leveranse av fibertenestane internett, tv og telefoni dei neste fem åra. Begge parter ser fram til å fortsetta med det gode samarbeidet.  Les meir ...


Finnås Kraftlag kritisk til nytt lovforslag!

Torsdag 21.1.16 var ein delegasjon frå Finnås Kraftlag på besøk på Stortinget og hadde møte med Øyvind Halleraker (H), KrF-leiar Knut Arild Hareide og fleire sentrale stortingsrepresentantar, deriblant Ola Elvestuen (V), leiar av Energi- og Miljøkomiteen. Målet med møtet var å drøfta lovforslaget om selskapsmessig- og funksjonelt skilje.
Pressemeldinga finn du her...


Gladmelding til alle elbilistar med rekkeviddeangst

Tysdag 5. januar vart den nye hurtigladestasjonen på Svortland offisielt opna.

Dagfinn Gjøsæter, avdelingsleiar for nettdrift, har vore prosjektleiar og er glad for at me no kan tilby hurtiglading også på Bømlo (klikk på bildet for større versjon).

Selskapet Grøn Kontakt står for drift av stasjonen. Telefonnummer til kundeservice er 47 67 08 00. Meir informasjon om Grønn Kontakt, og spørsmål og svar om lading finn du på selskapet si heimeside: http://gronnkontakt.no/


Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Tariffar for nettleige 2016

Les meir om tariffane for 2016, og kva nettleige er  ...


Altibox og Finnås Kraftlag er best i bransjen!

For sjette år på rad har Altibox, som vert levert av Finnås Kraftlag, dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane i Norge, ifølge EPSI. Dette er ikkje vanlig kost i Norden. I same kundeundersøking kjem Finnås Kraftlag best ut, med høgast score av alle Altibox Partnarane. Les meir >>>


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


Pressemelding frå SKL og Haugaland Kraft:

Haugaland Kraft og SKL ønsker å videreutvikle selskapene gjennom omstrukturering.

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.

Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.      Les meir... 


"MI SIDE" er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana til høgre på sida vår.  Les meir om MI SIDE ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...

 

 

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre