Finnås Kraftlag

Viktig informasjon!
Endra faktura-rutinar – litt mindre å betale i februar

Finnås Kraftlag prøver heile tida å møta forventningane frå kundane våre. Me har fått mange tilbakemeldingar frå kundar som ynskjer å få straum og breiband på ein og same faktura. Dette signalet har me tatt, og me vil no innføre denne endringa. I tillegg endrar me til etterskots-fakturering. Dette gjer me for at de skal bli meir oversiktleg for deg som kunde, og av andre praktiske omsyn. Me håpar kundane våre set pris på dette tiltaket!

Les meir ...


Vinnar av fotokonkurransen er kåra

Tusen takk for alle flotte bidrag i fotokonkurransen vår! Det har vore spennande å sjå både film og bilete som viser Nina sine herjingar. Den heldinge vinnaren av ein IPAD Mini 3 er Ingrid Hopsdal med 104 "liker" på sitt bilde frå Eikelandsjøen. Me gratulerar!

Klikk på bildet for større format.

Alle som har levert inn bidrag, vil få ei lita merksemd i posten. Nok ein gong tusen takk!


Fotokonkurranse på Facebook - Vinn IPAD MINI 3

Ekstremværet Nina vil gå inn i historiebøkene til Finnås Kraftlag, som ein av dei største utfordringane me har hatt på straumnettet vårt. Ei slik hending er det veldig kjekt å ha bilete av. Me har difor skipa til ein liten fotokonkurranse på facebook sida til Finnås Kraftlag.

Håpet er at kundane våre vil dele bilete og videosnuttar som viser litt av stemninga dei siste dagane. Me ønskjer gjerne å sjå bilete som viser utfordringar som kraftlaget sine folk, og folk flest har hatt i stormen. Motiva kan til dømes vera middag laga på stormkjøkken, familiar som kosar seg med kortspel i levande lys, tre på linjene, natur, hav, bølgjer og liknande.

Frist for konkurransen er fredag 16.januar kl.12:00. Det bilete/videoen som får flest «liker» vinn ein IPAD mini 3. Dersom fleire står med likt antall «liker», vert det trekning. Alle som poster eit bidrag på facebook sida vår, får ein liten oppmerksomhet. Me gler oss til å få sjå mange spennende bileter.


Status breiband tysdag 

Uvêret gjorde også skade på fibernettet til Finnås Kraftlag. Montørane våre har jobba hardt med feilretting, og no er det kun nokre få kundar som manglar teneste. Me har dialog med desse, og har som mål å få alle "opp å gå" i løpet av dagen. Om du har feil som ikkje er meldt inn, ta kontakt med oss på sentralbord telefon 53 42 89 00 (fram til kl 15:00), eller kundeservice breiband telefon 53 42 89 20 (fram til kl 20:00)


Status måndag kl 15:15

Me er glad for at dei aller fleste av kundane våre no ha fått straumen tilbake! Ekstremværet Nina har gjort enormt stor skade og skadeomfanget er større enn etter uvêret i 1994. 

På Gilje var straumen tilbake hos alle kl. 14:30. Det er framleis nokre fritidsbustadar og enkeltkundar som manglar straum. 

Arbeidet med feilretting held fram utover ettermiddag og kveld.

Kraftlaget reknar med at oppryddinga vil pågå i fleire veker.

Me takkar for alle meldingar om feil og observasjonar. Dette er svært viktig i arbeidet med feilsøking og feilretting.

I dag vil sentralbordet har utvida opningstid fram til kl.17:00. Etter dette må feil meldast til vakttelefon nummer 53 42 89 10.


Me arbeider med å kople til Revursmyro (Håvik) til permanent forsyning. Det betyr at Ytre Håvik og Håvikedalen er utan staum fram til ca kl 15:00


Erstatning ved langvarig straumstans

I samband med ekstremværet Nina har mange av kundane våre på eit tidspunkt vore utan straum. Dersom straumen hos deg har vore borte i over 12 timar samanhengande kan du søke om erstatning.

Du kan lese meir om ulempeserstatninga på heimesida vår >>> 

Søknadsskjema finn du her >>>


Status mandag kl 09:00

Alt mannskap er mobilisert, og arbeid med feilretting og trerydding held fram med full styrke. Status på morgonkvisten er at nokre husstandar i områda Gilje, Økland, og Klubben er straumlause. I tillegg til ein del fritidsbustadar utan straum.
Bilda under er frå skadene. Klikk på bilda for større format.

     
 Frå Søra Sele  Frå Katla  Frå Katla

 


Status søndag kl 21:30

Arbeidet med feilretting held fram på Gilje. Det pågår også feilretting i Stangervåg. I begge desse områda har ein som mål å få straumen tilbake innan midnatt. Dersom det ikkje oppstår nye feil, vil alle husstandar få straumen tilbake i løpet av kvelden. Ein del fritidsbustadar er framleis utan straum. Desse vert handtert fortløpende. Det gjenstår framleis mykje arbeid med opprydding, utskifting og reparasjoner.

Sentralbordet er no steng for i dag. Eventuelle feilmeldingar må meldast til overordna vakt på telefonnummer 53 42 89 10


Status søndag kl 16:00

 • Deler av Gilje – arbeid med feilretting er i gang. Omfattande skader, må rekne med at straumen blir borte til i kveld. Kundar er varsla på SMS
 • Deler av Innvær- feilretting vil bli utført i løpet av kvelden. Kundar er varsla på SMS

I tillegg har me om lag 30 hus, lokalisert ulike stadar på Bømlo, som manglar straum

Me takkar for tolmod og forståing for at arbeidet med å rette alle skader er krevjande for våre folk. Dei tilsette jobbar på spreng for å sørgje for at alle får straumen tilbake så fort som råd er. Målet er at alle skal få straumen tilbake i løpet av kvelden/natta, men me tek atterhald om at det kan oppstå nye feil og utfordringar.


Oppdatert status søndag kl 13:00

 • Deler av Gilje: feilretting er i gang.
 • Deler av Innvær: skogrydding er utført, venter på ledig mannskap
 • Deler av Søre-Sele: feilretting er i gang
 • Tverborgvik: synfaring er i gang.
 • Svartesjøen Espevær: feil er retta og straumen er tilbake
 • Trafo Selvåg: feilretting er i gang. Vorneset og Steinsvåg er lagt ut, pga arbeid i trafo. Forventa rettetid om lag 2 timar
 • Katla og Uro vert forsynt via aggregat

Status søndag kl 10:00

Alt tilgjengelig mannskap er mobilisert for å få straumen raskast mogleg tilbake til alle. I tillegg til eigne mannskap, er det kalla inn ekstern hjelp. Det har pågått arbeid i natt, og arbeidet heldt fram med full styrke i heile dag. Skadane er omfattande, og nokre må dessverre belage seg på at det vil ta tid før straumen er tilbake. Me har forståing for at det er vanskelig å vera utan straum, og kan forsikre om at me gjer alt me kan for å sikre at alle får straum så snart som mogleg.

Status no kl 10:00 er at desse områda framleis er utan straum:

 • Deler av Gilje
 • Deler av Innvær
 • Deler av Søre-Sele
 • Tverborgvik
 • Svartesjøen Espevær
 • Katla og Uro vert forsynt via aggregat

Utover dette er det mange feil i enkelthus der inntaksledningen er kutta av tre og liknande.

Det er også omfattande feil i fibernettet. Arbeid med feilretting er i gang. Feil kan meldast til vårt sentralbord på telefon 53 42 89 00 eller på e-post til breiband@finnas-kraftlag.no

Me vil gi informasjon fortløpande gjennom dagen i dag. Både på heimeside, facebook, og via SMS.

Dersom straumstansen medfører fare for liv og helse må ein ta kontakt med naudetat på telefon 113 eller Bømlo kommune 913 30 814


Oppdatert status søndag kl 00:30

Ekstremværet Nina har råka Bømlo hardt.  Laurdag kl 13:00 vart det målt vind opp i 73 knop. Bømlo hadde då høgast målt vindhastighet på heile vestlandet. Dette har forårsaka omfattande feil i straumnettet. Status kl 00:30 er som følgjer:

 • Eikeland: trafohavari, feilretting pågår
 • Uro: her planlegg ein å køyre igang aggregat i løpet av natta
 • Tverborgvik: feilretting på søndag
 • Sollia i Rubbestadneset: feilretting pågår
 • Deler av Gilje: feilretting søndag
 • Deler av Innvær: feilretting søndag
 • Deler av søre-Sele: feilretting søndag

I tillegg er det mange feil i lågspentnettet i heile kommunen. Arbeid med feilsøking og feilretting held fram utover natta.


Oppdatert status laurdag kl 21:30

Område Uro-Tverborgvik, Eikeland og Katla er framleis straumlause. Feilretting pågår. Uro og Katla vil få straum frå aggregat i løpet av kvelden. På Eikeland reknar ein med å få straumen tilbake i løpet av kvelden/natta.

Det er meldt om mange skader på inntaksstrekk. Ein del av desse må dessverre vente på feilretting til i morgon. 

Sentralbordet vårt (telefon 53 42 89 00) er bemanna fram til kl 23:00 i kveld og opnar att i morgon tidleg kl 09:00. I mellomtida kan straumfeil meldast til vakttelefon 53 42 89 10.


Oppdatert status laurdag kl 19:20:

Desse områda er utan straum:

 • Grutle-Vika
 • Mælandsfeltet og Fylkesnes Nord
 • Steinvåg og Vornes
 • Uro- Tvervorgvik
 • Katla

I tillegg er det mange feil i lågspentnettet

Nokre kundar må truleg førebu seg på ei natt straum. Me kjem attende med oppdatert status kl 21.30


Viktig melding!

Ikkje rør straumkabler som ligg nede på bakken, desse må alltid reknast som spenningsførande


Nina skapar utfordringar

Alt tilgjengelig mannskap er ute på feilretting, men jobben er utfordrande på grunn av dårlig vêr og sterk vind.

Dersom du har observasjonar om trefall på linja eller lysglimt er det viktig at du varslar oss på telefon 53 42 89 00.

Det er vanskelig å svare på spørsmål om kva tid straumen kjem tilbake i dei ulike områda. Me jobbar "på spreng" og er takksam for din tolmodighet!

Helsing alle oss  i Kraftlaget


Framleis store utfordringar i straumnettet

Det skjer stadig endringar i feilsituasjonen.

Status laurdag kl.16:00:

Desse områda er no utan straum:

 • Bråtaneset- Innvær-Ternetangen
 • Ersland-Tverråno
 • Vestsida frå Sakseid- Våge

I tillegg har me mange feil i lågspentnettet

Alt tilgjengelig mannskap jobbar med feilretting, men arbeidet er utfordrande pga dårleg ver og sterk vind.


Problem med halv spenning

Me opplever problem med halv spenning i fleire område. Dette kan skade elektrisk utstyr. Dersom du opplever halv spenning anbefaler me at du drar ut støpselet til elektrisk utstyr med motor, som til dømes kjøleskap, fryseboks, komfyr, vaskemaskin og liknande.


Ekstremværet Nina herjar på Bømlo

Uværet skapar store problem og me har mange feil i straumnettet.

Status laurdag kl 15:00:

Desse områda er for øyeblikket utan straum:

 • Steinvåg- Vorneset- Selvåg
 • Katla
 • Meling-Hisjo

Det er også problem med låg spenning på Langevåg og på Innvær.I tillegg er det problem i Rubbestadneset området. 

Om du har observasjonar av betydning for straumnettet, ta kontakt på telefon 53 42 89 00

Feilsøking og feilretting pågår!


Orkanvarsel for Hordaland - er du førebudd?

Ekstremværet Nina er varsla å slå inn over vestlandet i ettermiddag. I Hordaland er det varsla om sterk storm frå vest og til dels orkan på usette stadar. Erfaringar frå tidlegare tilseier at vestleg sterk vind utgjer fare for trefall, som kan skade linjenettet og føre til struamstand. Det kan difor vera lurt å ta nokre førehandsreglar, slik at du er budd på eit eventuelt bortfall av straum:

 • Lad opp alle mobiltelefonar og anna elektronisk utstyr
 • Sjekk lommelykta
 • Finn fram stearinlys og fyrstikker
 • Hent inn ved dersom du har tilgang til vedfyring

Finnås Kraftlag er førebudd, og har eit godt vaktlag klar dersom det skulle oppstå problem med straum- eller fibernettet.


Kraftlagskalendaren 2015

Kraftlagskalendaren 2015 er no kommen ut til alle husstandar, med unnatak av dei som har reservert seg for reklame og dei som har postboks. Dersom du ikkje har motteke kalendarem kan du ta kontakt med Kraftlaget på telefon 53 42 89 00 eller på epost; firmapost@finnas-kraftlag.no.


Finnås Kraftlag er no på Facebook

Me håpar at dette er med på å gi kundane og eigarane våre god informasjon om selskapet. I tillegg til meir generell informasjon, vil me etter beste evne halde dykk oppdatert når det oppstår feil på straum- eller breibandsnettet. Facebook vil også vera ein viktig informasjonskanal dersom det skulle oppstå ein krisesituasjon. Difor er det viktig at flest mogleg av kundane våre "likar" sida. Me er takknemlig om du vil bidra til å gjere sida vår kjend. Inviter gjerne dine venner til å følgje oss på facebook.


"MI SIDE" er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ... 


Ledig stilling

Er du faglært elektrikar med ambisjonar? Ledig stilling som AMS-koordinator – målaransvarleg for avansert måle- og styringssystem. Les meir ...


Melding om oppstart av gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Allmennyttige gåver

Årsmøtet i Finnås Kraftlag 2014 vedtok å setja av kr. 1.0000.000,- til allmennytige føremål som Styret i Kraftlaget fekk fullmakt til å dela ut. På styremøtet i haust vart fordelinga vedteke. Les meir ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Altibox-kundane mest tilfreds for 5. året på rad!

Over 2500 peronar har svart på spørsmål i EPSI Norge si kundeundersøking og resultatet er at for femte år på rad har Altibox dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane.

Les meir ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Breibandskunde nr. 4.000

29. juli 2014 vart breibandskunde nr. 4.000 kopla til og samstundes vart det markert at 30.000 kundar no får fiberbreiband frå Haugaland Kraft. Ein milepæl er nådd i Finnås Kraftlag. Les meir ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...