Finnås Kraftlag

NYHENDE:

 

Ledig stilling

Finnås Kraftlag har ledig stilling som Reparatør/lagermedarbeidar. 

Les heile utlysinga her ...


Gåver til allmennyttige føremål

Finnås Kraftlag vil også i år dela ut gåver til allmennyttige føremål. Årsmøte har vedteke at styret kan dele ut til saman kr. 1 mill. Midlane skal fortrinnsvis nyttast til investeringar.

Søknadsskjema finn du på heimesida vår www.finnas-kraftlag. Ta kontakt på telefon 53 42 89 0053 42 89 00, eller firmapost@finnas-kraftlag.no dersom du ynskjer å få skjema tilsendt.

Søknadsfrist: 15. september.  Søknadsskjema finn du her ...


Breibandskunde nr. 4.000

29. juli 2014 vart breibandskunde nr. 4.000 kopla til og samstundes vart det markert at 30.000 kundar no får fiberbreiband frå Haugaland Kraft. Ein milepæl er nådd i Finnås Kraftlag. Les meir ...


Finnås Kraftlag aukar farten

1.august får Finnås Kraftlag  sine internettkundar minst 25 prosent høgare fart inn i husveggen til same pris som før, og farten på grunnpakken vert heva til 35/35 megabit pr sekund.  Les meir ...


Årsmøtet 2014

Årsmøtet vart halde onsdag 14. mai på Bømlo folkehøgskule, Våge. Les meir om nokre av vedtaka ...


Enklare installasjon av ruter

Du har Noregs beste internett inn i bustaden din. Få den beste trådlause opplevinga også! Les meir om korleis ny ruter forbetrar det trådlause nettet og om kvar du finn rettleiing ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


 

Kundemagasinet Vår Energi hausten 2013

Bømlosamfunnet gjer store investeringar i eit nytt vegnett, og i dei nye vegtraseane legg Finnås Kraftlag nytt leidningsnett for å møte den auka etterspurnaden etter elektrisk kraft. Dette er både kostnads-og arbeidskrevjande for Kraftlaget, men likevel ei lønnsam investering på lengre sikt.

Les magasinet her ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Informasjon om nett

Frå no av vil du finna all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar  på nett.finnas-kraftag.no (grå fane på toppen).
Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...